ทำเนียบรุ่นนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาการจัดการบริการ
   รุ่นที่ 1
   รุ่นที่ 2
   รุ่นที่ 3
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการ รุ่นที่ 1.1
  รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล E - mail
  49935834001 นายภาสกร   จั่นวงษ์ pap_57@hotmail.com
  49935834002 นายสุเชษฐ์   กาญจนธิติภา juideguidesuchet@hotmail.com
  49935834003 นางสาวฐิตินันท์   ตันติถาวร oh_snoupy_2031@hotmail.com
  49935834004 นางสาวเพชรรัตน์   นาคแสนนันท์ phetcharat.n@hotmail.com
  49935834005 นางสาวหทัยรัตน์   บุญญรงค์ anoaThai@hotmail.com
  49935834007 นางสาวนิภามาศ   ฉวีอินทร์ chaweein@hotmail.com
  49935834008 ร.ท.หญิงนันทนัช   อินทรทรัพย์ nuntanut_I@hotmail.com
  49935834009 นางสาวราตรี   ขาวกลิบ ratri_kha@hotmail.com
  49935834010 นางสาวอภิชญา   กัญญวรานนท์ kwang_bk07@hotmail.com
  49935834012 นายตรัส   วิสุทธิ์แพทย์ sengbangyang@hotmail.com
  49935834013 นางสาวสมสุข   แก้วสนธิ poo_moldives@thalmail.com
  49935834014 นางสาวพรกนก   ชินก้องไกล jurn_goodluck@hotmail.com
  49935834015 นางสาวกชกร   บุษราภรณ์ ooy_k10@hotmail.com
  49935834016 นายประทีป  โพธิ์ประทีป wst8tour@yahoo.com
  49935834017 นางสาวภัททิรา  จินดาพล p_phat2000@hotmail.com
  49935834018 นางสาวมีนา  เลิศทองไทย  
  49935834019 นายทองสุข  ไชยเลิศ  
  49935834020 นางสาวมิ่งขวัญ  จิตบรรจง cutetown15@hotmail.com
Close
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การจัดการบริการ รุ่นที่ 1
นางสาวเมธินี วงศ์ธราวัฒน์
นางสาวภัสสร ถาวรยิ่งรัตน์
นางสาวปุณฑริกา ปลื้มมนู
Miss Qiu Yun Lu
นางสาวมัชฌิมา เจดีย์
นางสาวทองภัทรา อ่อนสด
นางสาวร่มฉัตร ขำศิริ
นายปริญญา วีระสวัสดิ์
นางสาวพัฑฒิดา สอนอนุกูล
นางสาวภัครสุรภา บัณฑิตชัยกร
นางสาวนันธ์ณภัส สุขคันธรักษ์
นายอานิก ยงชูยศ
นางสาวขนิษฐา นามอ่อน
นางสาวไพศาขมาส พิทักษ์จักรพิภพ
นางอุบลรัตน์ สุภาพ
นายเอกชัย จากศรีพรหม
Miss Deng Lina
นางสาวพรนภัส สุขารมย์
นางนพมาศ กลัดแก้ว
นางสาวกนกวรรณ จั่นจีน
นายอุกฤษฎ์ บุญรักษ์
นางวรลักษณ์ ปิยะเวชรัตน์
นางสาวณัฐกมล รุ่งเรือง
นางสาวณัฏฐนิช ภัทรพุทธากร
นางสิรัญรัชน์ พหลแพทย์
นางสาวสิรี โชติศิริ
นางสาวไปรยพัชร ทองเวส
นางสาวพัชชาพลอย สุทธิชูวงศ์
นายภูมิจิตร จิญกาญจน์
นางสาวพิมพ์ดาว สุภาแพ่ง
นางสาวศศิธร วิชญะเศรษฐ
นางรภัสสา ชาติกุล
นางสาวสุธาสินี บุญปราศภัย
นายเอกพล พงศ์เลิศนภากร
นายเตชสิทธิ์ ฐิติพัฒนาวาณิช
นายปิติพงษ์ วงศ์กิ่ง
นายเกษม สายสุข
นายรักษ์ชัย กมลภากรณ์
นางสาวปาณิศรา อุตตรา
นายทัศยันต์ ศรีอำไพ
นางสาวธัญพรนภัส แฟงสม
นางสาวปวีณา มุขตารี
นางสาวปิยวรรณ กุลเสวต
นางสาววิยะดา หมานระเด่น
นางสาวจรรยาภรณ์ แสงสวัสดิ์
นางสาวเนตรประไพ ไพพิเชษฐ์
นางสาวจันทร์ ศิริมี
นางสาวสุวภัทร ไชยมุสิก
Close
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การจัดการบริการ รุ่นที่ 2
ร.ต.อภิชาตบุตร อัครเจษฎากร
พรต ปาลจันทร์
ปรียากมล ตรีโอสถ
ภานุวัฒน์ สาสนัส
วริษฐา พิมมะขัน
อุเทน ครสิงห์
ปิยะภัทร สมใจวงษ์
ณภัทรารัตน์ ศุกรสุต
วโรฬาร เจริญผล
นฤมล จรัสรัชวาณิช
อำไพพรรณ กลั่นแก้ว
แวววลี ทองคำ
วรนุช นันกระโทก
พิชาธรณ์ ภู่รุ่งเรือง
กานต์ ลิมกุล
สาลินี ไมตรีสวัสดิ์
กมลวรรณ พรกีรติจินดา
ปฤษฐา อุรเคนทร์
บุญชัย ยังทรัพย์
ปราการ รอดปรีชา
ชุติกานต์ สุขเกษม
น้ำทิพย์ เตรียมการ
นาตยา พัชรภิญโญพงศ์
จารีรัตน์ ดาวสวย
พนิตธิดา ศรีสำอางค์
สรทัศน์ วัฒนกิจ
นวนันทน์ ศรีสุกใส
รัฐมนตรี ศรีงาม
ธีรเวท กิจการุณ
ศศิธร คุณภาพดีเลิศ
ฉัตรสุมาลย์ เชาวนะปัญจะ
อนัฆพันธ์ สร้อยมงคลเดช
Close
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การจัดการบริการ รุ่นที่ 3
กฤษณา เอียดตรง
กนกวรรณ เนียมเปรม
จิระพงศ์ ป้อมน้อย
อมรรัตน์ จันทร์เจนจบ
ชลธิชา บุญคุ้ม
กายวรรณ สุวรรณวิสุทธิ์
รัตน์รวี ซื่อสัตย์ภูริ
ธัญญลักษณ์ นคราวงศ์
ญาณิน คงเผ่า
ตรัยเมษ สองเมือง
จารุณี ชัยกิตติภูมิ
เปรัชชา ชิวรัมย์
พรรณรายณ์ ภัทรวีชัยพงศ์
อัญชลี รุ่งศิริ
ปุณฑริก ปิยศิริเวช
ธันยพร บุญกำเชียง
สมคิด วงศ์คำหาร
ปัฐวีกาญ โสนาพูน
อัญชนา ชุมแวงวาปี
ชรตรา วุฒิภาพ
ธีรภัทร ดีเอม
ปัทมวรรณ รุ่งโรจน์
ปริยฉัตร เจริญแสนสวย
สุรีพร ณ บางช้าง
วรรณวิภา วรรณศิริเพชร
รัตติยา เม่งก่วง
พชรมน ศักดิษฐานนท์
Close